1.02.2017

Zmiany w zasadach wspierania projektów

Zmiany w zasadach wspierania projektów

Udział dotacji Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej będzie mógł stanowić maks. 50% całkowitych kosztów projektu, co oznacza, że pozostałe 50% muszą stanowić środki własne lub środki trzecie. Dostosowaniu do aktualnych kursów wymiany walut ulegają kwoty dotacji przyznawane przez Fundację w euro. W roku 2019 maksymalna dotacja FWPN będzie wynosiła odpowiednio 18.800 euro (80.000 PLN) lub 7.000 euro (30.000 PLN).

Zmianie ulegają również warunki uruchamiania dotacji dla projektów wspieranych finansowo przez FWPN. W przypadku wypłaty dotacji w ratach Dotacjobiorca przed końcowym rozliczeniem projektu będzie mógł otrzymać maksymalnie 50% przyznanej dotacji. Pozostałe 50% dotacji może zostać przekazane Dotacjobiorcy po przedstawieniu przez niego prawidłowego rozliczenia końcowego projektu.

Projekty realizowane na nowych zasadach powinny odbywać się zgodnie z harmonogramem podanym we wniosku, jednak powinny być zrealizowane nie później niż do 31 grudnia roku, na który przyznana została dotacja, a czas ich realizacji co do zasady nie powinien przekroczyć 12 miesięcy.

Fundacja kontynuować będzie konkursy w priorytetach Kultura / Wydarzenie artystyczne oraz Edukacja. Informacje o projektach konkursowych znajdują się na stronie: fwpn.org.pl/wnioski/stypendia-i-biezace-konkursy/.
 

3.05.2013

Jak wejść do systemu ISOW?

Szanowni Państwo, celem ułatwienia Państwu wypełniania wniosków w systemie ISOW prezentujemy krótką instrukcję wypełniania wniosków. Jeżeli po zapoznaniu się z nią będą Państwo nadal mieli pytania, zapraszamy do kontaktu z nami. Przypominamy, że załączony zrzuty spełniają jedynie funkcję poglądowa, nie są dokumentami, prosimy ich nie drukować. Wniosek do Fundacji mogą Państwo złożyć za pośrednictwem naszego Internetowego Systemu Obsługi Wniosków. Proszę pamiętać, że aktualne Zasady wspierania projektów przez FWPN po 1 stycznia 2017 r. oraz kryteria oceny merytorycznej wniosków znajdują się na naszej stronie internetowej.

 


Proszę podać wybrany przez siebie login, adres e-mail, z którego Państwo korzystają oraz hasło, za pomocą którego będziecie się Państwo logowali do systemu. UWAGA: Na Państwa adres mail został wysłany link aktywacyjny, w który należy kliknąć, aby potwierdzić rejestrację w systemie ISOW - dopiero po kliknięciu w link mogą Państwo rozpocząć logowanie i wypełnianie formularza wnioskowego. Prosimy o sprawdzenie poczty e-mail przed zalogowaniem się do systemu.
Prosimy o zapisanie podanego w systemie e-maila oraz hasła.

3.04.2013

Jak wypełniać wniosek - uwagi ogólne


Kilka rad na początek:

Uwagi techniczneDo pracy z ISOW zaleca się używać przeglądarek: Firefox, Opera, Chrome w najnowszych wersjach oraz Internet Explorer 8 (w trybie zgodności).
Zalecane jest także zainstalowanie najnowszej wersji Adobe Flash Player. W przypadku kłopotów z dołączaniem plików proszę sprawdzić, czy zainstalowana jest najnowsza wersja Adobe Flash Player (http://get.adobe.com/pl/flashplayer/).
 
  •  Wejście do systemu ISOW odbywa się poprzez stronę https://e-wnioski.fwpn.org.pl/eWnioski/spring/main-flow;jsessionid=371862873202582EE32DCD54A911DE8C?execution=e1s1
  •  Niezależnie od wyboru głównej wersji językowej, w jakiej składany będzie wniosek o dotację (polskiej albo niemieckiej), niektóre pola formularza wnioskowego należy wypełnić w dwóch wersjach językowych (po polsku i po niemiecku). Pola te są oznaczone odpowiednio jako PL lub DE
  • Podczas pierwszego logowania należy podać dane (Login, hasło, adres e-mail) i sprawdzić skrzynkę pocztową - wysłaliśmy do Państwa mail z linkiem aktywacyjnym. Dopiero po jego uruchomieniu będą się Państwo mogli zalogować do systemu ISOW.
  • W razie wątpliwości prosimy o kontakt z nami.

3.03.2013

Jak wypełnić zakładkę "Informacje ogólne"?

Na podany podczas logowania adres e-mail otrzymali Państwo link aktywacyjny. Prosimy kliknąć w odnośnik - znajdą się Państwo z powrotem na stronie ISOW. Teraz mogą się Państwo zalogować, nacisnąć "Nowy Wniosek" i zacząć wypełnianie formularza.


W zakładce znajdują się podstawowe pytania na temat projektu: jego tytuł (w językach polskim i niemieckim), forma projektu (warsztaty, spektakl), priorytet (do wyboru spośród: 1. Społeczeństwo, gospodarka, środowisko, 2. edukacja, 3. Media, opinia publiczna, 4. nauka lub 5. kultura), wnioskowana kwota, lokalizacja projektu (miejsce oraz region do wyboru). UWAGA: Wniosek można wypełniać w systemie przez 30 dni, ale żeby on zaczął funkcjonować, tzn. żeby założyć rekord koniecznie trzeba podać tytuł, nawet roboczy, w obu wersjach językowych wniosku. Wypełniany wniosek można zapisać za pomocą przycisku na dole po prawej stronie.

3.02.2013

Jak wypełnić zakładkę "Dane Wnioskodawcy"?

W zakładce "Dane Wnioskodawcy" należy uzupełnić dane instytucji ubiegającej się o dotację.

 

W formularzu na tym poziomie należy uzupełnić: oryginalną nazwę instytucji wnioskującej, formę prawną (do wyboru są następujące opcje: Firma komercyjna, Fundacja, Inne, Instytucja będąca reprezentantem danego kraju, Instytucja kościelna, Instytucja państwowa, Instytucja samorządowa, Osoba fizyczna, Samorząd terytorialny, Stowarzyszenie), adres (województwo/kraj związkowy do wyboru z listy), adres strony internetowej, numer NIP,. czy Państwa instytucja jest płatnikiem VAT (tak/nie), czy ma możliwość odliczania VAT (tak/nie), numer konta (należy podać dane konta oraz wskazać walutę, w której konto jest prowadzone - PLN/EUR).


W dalszej części formularza należy uzupełnić także dane osoby upoważnionej do podpisania wniosku z ramienia Państwa instytucji oraz dane osoby koordynującej projekt.

Na etapie dodawania dokumentów formalno-prawnych załączą Państwo skany potwierdzające te informacje.


W polu "Dokumenty formalno prawne" należy załączyć wyciąg z Krajowego rejestru Sądowego (jeżeli dotyczy) lub potwierdzenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli dotyczy).
Należy załączyć wyciąg z rejestru stowarzyszeń, fundacji, z rejestru handlowego (dotyczy wnioskodawców niemieckich). Maksymalny rozmiar plików to 5 MB, zalecamy więc skanowanie w czerni i bieli. Jeśli mają Państwo problemy z załączeniem pliku, prosimy o upewnienie się, że zainstalowali Państwo najnowszą wersję Adobe Flash Player.

Pomoc techniczna
W przypadku występowania problemów technicznych związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem ISOW, proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją składania wniosków. Gdy problem nie ustąpi proszę przesłać na adres mailowy isow@fwpn.org.pl zgłoszenie zawierające:
  1. nazwę wnioskodawcy;
  2. imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres mailowy osoby kontaktowej;
  3. krótki opis problemu.

3.01.2013

Jak wypełnić zakładkę "Dane partnera"?

 W zakładce "Dane Partnera" należy uzupełnić dane instytucji partnerskiej dla instytucji ubiegającej się o dotację.


W zakładce należy podać oryginalną nazwę partnera - niemieckiego dla instytucji polskiej lub polskiego dla instytucji niemieckiej, jego adres oraz dane osoby kontaktowej wraz z zajmowanym stanowiskiem, telefonem i adresem e-mail.


2.28.2013

Jak wypełnić zakładkę "Zadania partnera w projekcie"?

W zakładce "Zadania partnera w projekcie" proszę przedstawić działalność partnera Państwa projektu, jego wkład w przygotowanie zamierzenia. Fundacja nie określa, w jakim wymiarze partner ma się angażować w projekt (merytorycznie? finansowo? wspierać prace PR? wszystkie powyższe?). Udział partnera musi być jednak znaczący i możliwy do zweryfikowania.


W polach "Zadania partnera w projekcie" proszę przedstawić w maksymalnie 400 znakach wkład partnera Państwa instytucji w realizację projektu. 

W polu "Potwierdzenie współpracy" proszę załączyć dokument potwierdzający współpracę z partnerem w obu wersjach językowych (dozwolone pliki to PDF i JPG, maksymalna wielkość plików to 5 MB). Zalecamy skanowanie w trybie czarno-białym. W przypadku problemów z załączaniem plików proszę sprawdzić, czy posiadacie Państwo najnowszą wersję Adobe Flash Player. 

W polu "Inni współorganizatorzy" proszę wskazać oryginalne nazwy instytucji i krótko przedstawić zadania współorganizatorów i partnerów w projekcie.

2.27.2013

Jak wypełnić zakładkę "Opis projektu"?

W zakładce "Opis projektu" należy krótko scharakteryzować Państwa zamierzenie.


Zakładka "Opis projektu" powinien zawierać podstawowe informacje o planowanych działaniach oraz charakterystykę grupy docelowej.


W polu "Sposoby promocji projektu" proszę w maksymalnie 600 znakach przedstawić, w jaki sposób zamierzają Państwo dotrzeć do grupy docelowej projektu oraz poinformować opinię publiczną o jego realizacji.

W "Dokumentacji projektowej" proszę dołączyć w obu wersjach językowych: program wydarzenia (dot. imprez kulturalnych, konferencji etc.), recenzje (dot. projektów wydawniczych i artystycznych), rekomendacje itp. Format plików jest dowolny, ich łączna wielkość to 5MB - zalecamy skanowanie w trybie czarno-białym. W przypadku problemów z połączeniem proszę sprawdzić, czy zainstalowali Państwo najnowszą wersję Adobe Flash Player.

UWAGA: Jeśli planują Państwo załączenie większych plików - prosimy skontaktować się bezpośrednio z menedżerem Państwa projektu. Informację o tym, kto zajmuje się Państwa projektem z ramienia FWPN znajdą Państwo w zakładce "Wnioski wysłane".

2.26.2013

Jak wypełnić zakładkę "Plan kosztów i finansowania"

Od 1.01.2017 Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zmienia zasady wspierania projektów. Udział dotacji Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej będzie mógł stanowić maks. 50% całkowitych kosztów projektu, co oznacza, że pozostałe 50% muszą stanowić środki własne lub środki trzecie.  

 W zakładce "Plan kosztów i finansowania" należy uzupełnić kosztorys projektu.
 

W celu utworzenia pozycji kosztorysowych w Planie Kosztów i Finansowania oraz ich modyfikacji należy korzystać z ikon w lewym górnym rogu. Poprzez naciśnięcie zielonego symbolu "plus" nad tabelką "Plan kosztów i finansowania" proszę dodać wszystkie koszty projektu określając każdorazowo Nazwę, ilość, cenę jednostkową oraz planowany wkład poszczególnych instytucji (FWPN, środki własne, środki trzecie). Proszę opisać wkład środków finansowych własnych oraz wkład rzeczowy w Państwa projekt.


W przypadku skomplikowanych kosztorysów należy załączyć szczegółowy kosztorys jako załącznik do wniosku w polu „Dokumentacja”.Nazwę pozycji – np. transport, ilość, cenę jednostkową, (Gdyby nazwą pozycji było np. honorarium, to wtedy ilość =1 a cena jednostkowa = wysokość honorarium), następnie koszt tej pozycji (tj. ilość x cena jednostkowa)  musimy rozbić na źródła finansowania (suma podanych źródeł musi być równa kosztowi pozycji): Wkład FWPN+ wkład własny wnioskodawcy + wkład z innych źródeł (System sprawdza czy iloczyn ilości i ceny jednostkowej równa się sumie  podanych źródeł finansowania -  przy próbie zapisu każdej pozycji i w przypadku niezgodności komunikuje  błąd). Nie trzeba dodawać numeru pozycji (jest on generowany automatycznie przez system), wyłącznie tytuł pozycji.

Cena, ilość i wkłady - wpisujemy tylko liczby całkowite (bez groszy/eurocentów) i bez odstępów.
Po wprowadzeniu danych naciskamy Zapisz, otrzymujemy kolejny wiersz (pozycję) planu kosztów.
Po zapisie pozycji system wyświetla podane liczby z zerowymi częściami dziesiętnymi np. wpisane 35 przedstawi jako 35,00.

Możemy także wrócić do zapisanego wiersza, wybrać go i wywołać edycję wiersza.

2.25.2013

Jak wypełnić zakładkę "Środki trzecie"?

W zakladce proszę wpisać inne środki pozyskane na cele Państwa projektu. 

 

Przy pomocy znanego już Państwu mechanizmu dodawania pozycji kosztorysowych (patrz: Jak wypełnić zakładkę "Plan kosztów i finansowania"?) proszę dodać wszystkie środki trzecie Państwa projektu. Dokumenty: w jednej wersji językowej proszę załączyć dokument potwierdzający środki trzecie w projekcie (format PDF albo JPG, wielkość do 5 MB - zalecamy skanowanie w trybie czarno-białym). Uwaga: jeśli nie mogą Państwo załączyć pliku, proszę sprawdzić, czy zainstalowali Państwo najnowszą wersję Adobe Flash Player.

W "Niepotwierdzonych środkach trzecich" proszę wpisać wkład finansowy/ew. rzeczowy oraz przewidywany termin decyzji innych instytucji. Jeżeli przewidziany jest wkład finansowy uczestników (np. opłata za konferencję), proszę podać jego wysokość.

2.24.2013

Jak wypełnić zakładkę "Uczestnicy"?

 Zakładka służy do wskazania referentów wydarzenia oraz biernych i aktywnych uczestników z poszczególnych krajów (Polska? Niemcy? inne kraje?).

 

Za pomocą znanego Państwu mechanizmu dodawania z poprzednich zakładek proszę wskazać referentów Państwa wydarzenia (imię i nazwisko, instytucja, tytuł referatu. Wygląd okna znajdziecie Państwo poniżej) oraz liczbę aktywnych i biernych uczestników organizowanego przez Państwa wydarzenia z Polski, z Niemiec i z innych krajów. 


W tej zakładce znajdą Państwo także funkcję akceptowania regulaminu o następującej treści: 

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Warszawie (00-108) przy ulicy Zielnej 37 jest podmiotem, który realizuje swoje statutowe cele m.in. poprzez przyznawanie zwrotnych i bezzwrotnych dotacji oraz stypendiów na rzecz osób fizycznych. Fundacja została ustanowiona przez Ministra Finansów w imieniu Skarbu Państwa Rzeczpospolitej Polskiej i zobowiązana jest do składania sprawozdań organom władzy publicznej z realizacji swoich celów statutowych, w tym także sprawozdań dotyczących udzielonej pomocy finansowej zawierających dane osobowe osób, którym udzieliła finansowego wsparcia.
Podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wysłanie wniosku za pomocą Internetowego Systemu Obsługi Wniosków oraz zawarcie i wykonanie umowy pomiędzy Dotacjobiorcą a Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej. Każda osoba udostępniająca dane osobowe Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
* Potwierdzam prawdziwość wszystkich informacji podanych we wniosku o dotację, akceptuję „Zasady wspierania projektów przez FWPN” oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji celów statutowych Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883 z późniejszymi zmianami.

2.23.2013

Widok formularza wniosku

Ostatnią zakładką po lewej stronie jest "Widok formularza wniosku ", gdzie widzą Państwo wpisane do tej pory przez siebie dane. Proszę je sprawdzić, a w razie potrzeby przemieścić się z powrotem do którejś z zakładek. Proszę przemieszczać się w ramach formularza za pomocą strzałek:

 
             Wróć                           Drukuj                            Zapisz                            Wyślij2.22.2013

Zakładka "Wnioski w edycji"

 W zakładkach "Wnioski w edycji" oraz "Wnioski wysłane" na górnym panelu systemu edycji widzą Państwo edytowany obecnie wniosek oraz wnioski wysłane do FWPN.

Nie odpowiedzieliśmy na wszystkie Państwa pytania? Zapraszamy do kontaktu z nami.

 

We zakładce "Wnioski wysłane" widzą Państwo, na jakim poziomie opracowywania przez FWPN znajduje się Państwa wniosek - status wniosku zmienia się wraz z przechodzeniem kolejnych procedur.