2.26.2013

Jak wypełnić zakładkę "Plan kosztów i finansowania"

Od 1.01.2017 Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zmienia zasady wspierania projektów. Udział dotacji Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej będzie mógł stanowić maks. 50% całkowitych kosztów projektu, co oznacza, że pozostałe 50% muszą stanowić środki własne lub środki trzecie.  

 W zakładce "Plan kosztów i finansowania" należy uzupełnić kosztorys projektu.
 

W celu utworzenia pozycji kosztorysowych w Planie Kosztów i Finansowania oraz ich modyfikacji należy korzystać z ikon w lewym górnym rogu. Poprzez naciśnięcie zielonego symbolu "plus" nad tabelką "Plan kosztów i finansowania" proszę dodać wszystkie koszty projektu określając każdorazowo Nazwę, ilość, cenę jednostkową oraz planowany wkład poszczególnych instytucji (FWPN, środki własne, środki trzecie). Proszę opisać wkład środków finansowych własnych oraz wkład rzeczowy w Państwa projekt.


W przypadku skomplikowanych kosztorysów należy załączyć szczegółowy kosztorys jako załącznik do wniosku w polu „Dokumentacja”.Nazwę pozycji – np. transport, ilość, cenę jednostkową, (Gdyby nazwą pozycji było np. honorarium, to wtedy ilość =1 a cena jednostkowa = wysokość honorarium), następnie koszt tej pozycji (tj. ilość x cena jednostkowa)  musimy rozbić na źródła finansowania (suma podanych źródeł musi być równa kosztowi pozycji): Wkład FWPN+ wkład własny wnioskodawcy + wkład z innych źródeł (System sprawdza czy iloczyn ilości i ceny jednostkowej równa się sumie  podanych źródeł finansowania -  przy próbie zapisu każdej pozycji i w przypadku niezgodności komunikuje  błąd). Nie trzeba dodawać numeru pozycji (jest on generowany automatycznie przez system), wyłącznie tytuł pozycji.

Cena, ilość i wkłady - wpisujemy tylko liczby całkowite (bez groszy/eurocentów) i bez odstępów.
Po wprowadzeniu danych naciskamy Zapisz, otrzymujemy kolejny wiersz (pozycję) planu kosztów.
Po zapisie pozycji system wyświetla podane liczby z zerowymi częściami dziesiętnymi np. wpisane 35 przedstawi jako 35,00.

Możemy także wrócić do zapisanego wiersza, wybrać go i wywołać edycję wiersza.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz